Embassies in Palestine   Embassies in Palestine

   Uzbekistan 
Address:35 Karim Karimov St., 100070
Tashkent
Phone:99-871-2549418
Fax:99-871-1524145
Email:pal_embassy@yahoo.com


Back to embassies in Palestine
Embassies of Uzbekistan


Home
Copyright © 2019 myembassy.net